Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies.
Korzystając z naszej strony internetowej 
bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności

Warunki odstąpienia od umowy

  1.        W okresie 14 dni od dnia dostarczenia Produktu Klient, który jest Konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne pisemne oświadczenie zgodnie z pkt. 2 niniejszych warunków odstąpienia od umowy. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony ze wszystkich zobowiązań. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
  2.        Prawo odstąpienia od umowy Klient, który jest Konsumentem może wykonać  przez wypełnienie załączonego do niniejszych warunków oświadczenia o odstąpieniu od umowy, bądź złożyć jakiekolwiek inne pisemne jednoznaczne oświadczenie, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
  3.        Zwracany produkt w ramach ustawowego prawa odstąpienia od umowy powinien być przesłany na koszt  Klienta na adres:

Obermark Polska 80-505 Gdańsk ul. Czarny Dwór 12

  1.        Zwrot zapłaty za Produkt i kosztów dostawy Produktu poniesionych przez Klienta, który jest Konsulentem przy zakupie nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia od odstąpienia od umowy, na wskazany przez klienta rachunek bankowy, a w przypadku jego nie wskazania, zwrot nastąpi w formie przekazu pocztowego na adres Klienta podany przy składaniu Zamówienia.
  2.        Ustawowe prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, który jest Konsumentem w następujących przypadkach:
  3.         świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta będącego Konsumentem w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związane jest z jego osobą.
  4.        W przypadku Klientów nieposiadających statusu Konsumenta zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

……………………………………………                                                                         ……………………………………………

 ……………………………………………                                                                              (miejscowość, data)

……………………………………………

(imię, nazwisko, adres zamieszkania)                                                          

Obermark Polska Józef Piątkiewicz 

                                                                                                                  80-505 Gdańsk ul. Czarny Dwór 12

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Oświadczam, że zgodnie z art.7 ust.1 ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny (DzU. Nr22, poz.271 ze zmianami) odstępuje od umowy ………………………………………………….. nr zamówienia ………………………………………………..……………………………

Towar otrzymałem(-łam) w dniu …………………………………………………………………………………………….………………..………….

Proszę o zwrot kwoty ……………………………… zł (słownie: …………………………………………....…………………….…………………….

Przekazem pocztowym na adres: …………………………………………………………………………………………….…………………………..

lub na konto nr: ……………………………………………………………………………………………….………………………………………………….

Zwracam: …………………………………………………………………………………………………………….………..……………………..…………….

                  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...

                                                                              (opis produktu)

 

 

 

…………………………………………………………………..

  (podpis Klienta)